สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และผู้ที่สนใจ