พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ปันน้ำใจให้เด็กดี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ปันน้ำใจให้เด็กดี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ มอบให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๑๕ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน โครงการธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ปันน้ำใจให้เด็กดี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดย นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี แต่ยากจน ให้มีกำลังใจในการดำรงตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษา เป็นเยาวชนที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคต เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียนที่มีความยากลำบาก จำนวน ๑๓ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  รายการ International Robot Olympiad 2021 ณ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี  จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยมี นายถาวร จันทร์สม ประธานมูลนิธิธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมให้โอวาทแนวคิดแก่นักเรียนที่รับทุนในวันนี้อีกด้วย