สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลทุกระดับในสถานการณ์โควิด COVID-19

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนางานวัดและประเมินผลทุกระดับในสถานการณ์โควิด COVID-19 ร่วมกับ นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานวัดผลและประเมินผลทุกระดับ ในสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด COVID-19 ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตร เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น โรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)