สพป.ระยอง เขต ๒ จดฃัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญครอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแก่โรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณดังกล่าว โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

Latest posts by นางชลดา หล้าวงศา (see all)