ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ร่วมการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐  น.  ณ  โรงแรม  เดอะวัน  จังหวัดบึงกาฬ  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  ระหว่างวันที่  ๑๑  –  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เพื่อรับทราบนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหาร งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการจัดการประชุมเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social  distancing) และปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด