ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวิน จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เข้ารับโล่รางวัลสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุเป้าหมายระดับมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้วย