สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่ง สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน ๑๐ โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ โดยมี นางสาวอุมา ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒