การลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ