ขอเชิญ สพท.เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา รูปแบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น.

ในการนี้ สพฐ. ขอเชิญชวน ผอ.สพท. และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว
รายละเอียดดังแนบ