สพป.พังงา จัดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผอ.สพป.พังงา ร่วมพิธีเปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๒ คน จากบุคลากรทางการลูกเสือ ในสังกัด สพป.พังงา, สพม.พังงาภูเก็ตระนอง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพื่อน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และเวลา ๑๔.๓๐ น. นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มาเยี่ยมกองลูกเสือ เพื่อพบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ แก่คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย