สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2564  และ นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 1 รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่  18-20 พฤศจิกายน 2564  ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม นางสิริพร ไชยรินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมแบบเดินทางไป-กลับ จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2564 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้กำกับลูกเสือ จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 26 แห่ง รวม 52 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาประจำจังหวัดเชียงใหม่