สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบนโยบายในการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ สวนพฤกษารีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

นายวัลลพ สงวนนาม (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (สพป.นราธิวาส เขต 1 ) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลงานวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ร่วมระดมความคิด (Brainstorm) สะท้อนภาพรวม และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปรับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับบริบทและพื้นที่ต่อไป