สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จับมือ อบจ.อุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ความร่วมมีอในการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งวันนี้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลง วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับโรงเรียน และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาแก่สถานศึกษาตามที่สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ โดยก่อนการประชุม โรงเรียนนาอินวิทยาคม ได้นำเสนอ Best Practice การบริหารจัดการศึกษาและการสร้างอาชีพในโรงเรียน เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทั้งการจัดนิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน นอกจากนี้บริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์(ประเทศไทย) ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยและมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ต่อจากนั้น นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยประเด็นสำคัญคือการส่งต่อนโยบายจากท่านอัมพร พินะสา แลขาธิการ กพฐ.และนโยบายจากผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา