Cluster 15 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท.

Cluster 15 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.ระยะเวลา 1 ปี

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 พร้อมด้วย นายรตนภูมิ โนสุ อดีต ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายประจักษ์ สีหราช อดีต ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในระยะเวลา 1 ปี (ช่วง 6 เดือนหลัง) ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
1. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3
2.  นางวรางคณา ไชยเรือน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4
3. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
4. นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
5. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่
ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล CM AREA1 STUDIO  สพป.เชียงใหม่ เขต 1