ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามหนังสือดังแนบ