อบรมทางไกล MOE Safety Platform ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.แพร่
นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)