สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568 โดยให้คำแนะนำในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมตามรายการที่โรงเรียนได้รับจัดสรร) ณ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด