ผอ.สพม.แพร่ ประชุมทางไกล โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมทางไกล โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับครูโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ สำหรับดำเนินการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่