ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดงานการแข่งขันกีฬา 100 ปี ประถมศึกษากาฬสินธุ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะทีมบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา 100 ปี ประถมศึกษากาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาไทย 2) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และ 3) ยกย่อง เชิดชูนักกีฬาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยผ่านกิจกรรม การแข่งขันกีฬา “งานกีฬา 100 ปีประถมศึกษากาฬสินธุ์” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและเสริมสร้างจิตสาธารณะ การเป็นพลเมืองดี มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

1สพป.กาฬสินธุ์ เขตหนึ่ง