สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดีเดย์ (D-Day) 1 ธ.ค. 64 41 โรง Onsite 7 ธ.ค. 64 100%

จากการที่  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรมมการควมคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2564  เวลา  16.00  น.  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  มติที่ประชุมได้เห็นชอบให้โรงเรียนในสังกัด  สพป.ขอนแก่น  เขต  5   เปิดเรียนการสอนในรูปแบบ  Onsite  ในวันที่  1  ธันวาคม  2564  จำนวน  41  โรง  จึงได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์  ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2564  เวลา  09.00  น.  ณ  ห้องประชุม  Conference  สพป.ขอนแก่น  เขต  5  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ  Onsite  ครบ  100%  ในวันที่  7  ธันวาคม  2564