รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน รร.วัดจันดี สพป.นศ.2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง เลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมแนวทางปฏิบัติมาตรการ “เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19” ที่โรงเรียนวัดจันดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และนายพิทยา สังขเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และนำเสนอนวัตกรรมในการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง, นางจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายหารศึกษา กรรมการสถานศึกษา ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย