สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล ตลับแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา วังคะฮาต รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการเสนอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอจัดตั้งงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสถานศึกษาในสังกัด  โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณฯ และร่วมกันนำเสนอและพิจารณาข้อมูลของโรงเรียน ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2