สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตลอดจนภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 65 คน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)    ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด