สพป.ชลบุรี เขต ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการ สพฐ เขตตรวจราชการที่ 8, 9 และ 10 และ ผอ.สพท.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.45 น. นายเต็ม   เสืออ่วม   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา  ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เข้าร่วมประชุมและนำเสนอวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดเก็บข้อมูล Big Data การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน การจัดการศึกษาตลอดชีพและการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เพื่อเป็นตัวอย่างของเขตตรวจราชการ ผ่านโปรแกรม Zoom Cluod Meeting  โดยมีนายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม