โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่ รับมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 59 จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน 2564  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  นายชัยสิริ  อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 59  ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  โดยนายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดกระบี่  นายพรหเมศ  พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ นายสพล ชูทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวขอบคุณ มีนายจรูญ  แสนพันตรี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  1 นำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการอาเซียน

  ทั้งนี้ โครงการห้องสมุดอาเซียน เป็นโครงการที่กรมอาเซียนได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” เพื่อสร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน  โดยในปี 2564 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนอีก 8 แห่ง ใน 66 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เป็นห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 59 ของกรมอาเซียน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด จำนวนทั้งสิ้น 500,000 บาท

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,035 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 64 คน มีนายจรูญ  แสนพันตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  นางสาวขวัญใจ  สัสดีเดช และนายณกฤษณ์  จำปีพันธ์ เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน