สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด ในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site แบ่งเป็น 3 สาย

สาย A สหวิทยาเขตอัจฉราลัย และ สหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน On Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และ โรงเรียนวังบ่อวิทยา

สาย B สหวิทยาเขตมานลอย

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมยคณะศึกษานิเทศก์ นางส้มพรรณ ถวิลไทย , นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนโกรกพระ ได้เปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนมาเรียน ทุกชั้น ทุกคน 100% และได้มาตรการการรับมือแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ตรวจ ATK ครบ100% ทุกคน :นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมถึงแม่ค้า และภารโรง โดยชุดตรวจ ATK ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลบางบางมะฝ่อ

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.40 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางส้มพรรณ ถวิลไทย , นางเมตตา ถวิลไทย และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพยุหะพิทยาคม ร่วมกับปลัดอำเภอพยุหะคีรี ,สาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจ ATK ครบ 100% และได้ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชัดเจน และรัดกุม เป็นไปตามมาตรการ และนักเรียนประเมินตนเองผ่าน applications Thai Stop COVID ทุกวัน และจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble

สาย C สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน

วัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายคณะศึกษานิเทศก์ นางอัจฉรา ทิวาพรภานุกูล และนางมณฑิรา บุตโยธี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ในการเปิดเรียน รูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า เปิดเรียนในระดับชั้น ม. 6 ตามความสมัครใจ ตามความยินยอมของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการตรวจ ATK ครบ 100% ส่วนนักเรียนสุ่มตรวจ 10% โรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุชัดเจน มีมาตรการหลัก มาตรเสริม และมาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด