สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 #ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการได้รับรางวัลทรงคุณค่า “ลูกโลกสีเขียว” โดยการส่งผลงานเข้าประกวดประเภทกลุ่มเยาวชนรักษาความสะอาดสู่ชุมชนไร้ถังขยะโรงเรียนอนุบาลทับสะแก โดย นางสุนันท์ ประสพผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และ นางสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์ ข้าราชการครูบำนาญ ผู้ริเริ่มการดำเนินโครงการฯ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว​ ครั้งที่ 20​ จาก​ ดร.สุเมธ​ ตันติเวชกุล​ ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว​ภายใต้วิถี​ “พลังเปลี่ยนโลก​ : สร้างวิถีใหม่ให้เราอยู่รอด” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร (30 /11/2564)