สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) และในวันนี้โรงพยาบาลอำเภอศรีเชียงใหม่  ได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  ตรวจคัดกรองคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์     รวมถึงทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคณะครู บุคลากรนักเรียน ผู้ปกครอง และการสุ่มตรวจ ATK เพื่อสืบหาโรค  ณ โรงเรียนบ้านบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด