สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการที่เกี่ยวข้องนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   ในการนี้ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้หารือและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑