สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยหน่วยงานภาครัฐต้องนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ