สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธาผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบขประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า ตามความจำเป็น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทั่วไป ๑๕๖ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา กรอบวงเงินรวม ๓,๗๔๐,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม กรอบวงเงินรวม ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท, อาคารขนาดใหญ่  {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง)  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๔๕ โรงเรียน (ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา ๒,๓๗๔,๒๐๐ บาท , สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ๑๘,๑๘๐,๙๐๐ บาท , อาคารขนาดใหญ่ {งบผูกพัน} จำนวน ๑ หลัง) และบ้านพักครูตามนโยบายฯ (ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง) โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด