สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว.PA)

***วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA : Performance Appraisal) ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพบปะผู้บริหารสถานศึกษาด้วย การอบรมครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM ส่งตรงให้ครูใน    อำเภอกะพ้อได้เรียนรู้พร้อมกัน มีนายอาฮามะ อายุ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ กะพ้อ รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ทราบแนวทางการพัฒนางานตามข้อตกลงให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง วิทยฐานะและภาระงานที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น และทราบขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) และนำไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คงวิทยฐานะตามมาตรา 55 ตามหลักเกณฑ์ฯ วPA โดยมีว่าที่ร้อยตรีชาครีย์ คะนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านกะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

***นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ วPA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันนี้ ตามที่ กคศ.ได้อนุมัติ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู” หรือ ว9/2564 สำหรับสายงานการสอน ว10/2564 สำหรับสายงานบริหารสถานศึกษา ว11/2564 สำหรับสายงานศึกษานิเทศก์ ว12 สำหรับสายงานบริหารการศึกษา และได้ประกาศใช้วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูทุกคน ทุกสายงาน จะต้องทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Appraisal) กับผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกปี โดยรอบที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ โดยมีผลผูกพันต่อการพัฒนางานตามข้อตกลง หลังอนุมัติให้ดำเนินการ องค์ประกอบการทำ PA มี 2 องค์ประกอบ คือ การพัฒนางานในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ (ว3/60) และส่วนที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเด็นท้าทายของผู้สอนหรือ (สายงานสอน) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาที่ส่งผลต่อครู ผู้เรียนและสถานศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและสถานศึกษา (สายงานศึกษานิเทศก์) หรือผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและคุณภาพสถานศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา)

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th