สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมไพลิน อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อให้สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพหุปัญญา ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ตามกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปส่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งระบบต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ทุกกลุ่มเครือข่าย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang