ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอภูผาม่าน เพื่อติดตามการเปิดเรียนแบบ On site

เมื่อวันอังคารที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนคอม  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูผาม่าน  เพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๔  ในรูปแบบ  Onsite  ของโรงเรียนในสังกัด  พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโนนคอม  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙