ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประชุมผู้บริหารอำเภอหนองนาคำ ติดตามความพร้อมเปิดเรียนแบบ On site

วันพุธที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองนาคำ  อำเภอหนองนาคำ  จังหวัดขอนแก่น  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอหนองนาคำ  เพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๔  ในรูปแบบ  Onsite  ของโรงเรียนในสังกัด  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙