สพป.กระบี่ ประชุมคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบาย จุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาร่างนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนิน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุดที่ 2  ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ ทุกคน และนักวิชาการศึกษา ทุกคน   เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย จุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาร่างนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดจากนโยบาย/จุดเน้นสำคัญ/เร่งด่วนตามบริบทของ สพป.กระบี่