สพป.ภูเก็ต ร่วมกับกาชาดจังหวัดภูเก็ตประชุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

วันที่  8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้กำหนดนโยบาย แนวทางจัดการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย และการขับเคลื่อนตามโครงการและนโยบาย โดยมีนายปิยพงศ์  ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต