สพฐ. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจ ทั้ง 18 เขต ผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสำนัก สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการลงสู่เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้จากการถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา มีหลายเรื่องที่ สพฐ. จะต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อการศึกษาของชาติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ภายใต้กรอบนโยบาย 12 ข้อ และ 7 วาระเร่งด่วนหรือ Quick Win ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) รวมถึงกรอบนโยบายในการขับเคลื่อน 4 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัย คุณภาพ โอกาส และประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว โดยได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ทั้ง 18 เขต ทำงานร่วมกับสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) เพื่อการกำกับติดตามการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“เราต้องสร้างสิ่งดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้กับอนาคต ต้องทำงานในเชิงรุก มองปัญหาเป็นโอกาสในการพัฒนางาน เพื่อองค์กร เพื่อนักเรียน เพื่อประเทศชาติต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการประชุมวันนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สรุปรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565