สพฐ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารของ สพฐ. นำโดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม รองคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ และนายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นต้น เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมรณรงค์ผ่านการจัดงานวันต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้ประชาคมโลก ได้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง