สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สร้างเครื่องมือนิเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเลิศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือการนิเทศ จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการนิเทศ        เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคน จำนวน ๑๗ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หลักสูตรการประชุมประกอบด้วย กิจกรรมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการศึกษา การวางแผนพัฒนาสื่อนวัตกรรม และสร้างเครื่องมือนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา , จัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษารายบุคคล , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย            และประเด็นซักถาม โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมออกแบบสร้างเครื่องมือนิเทศในครั้งนี้ด้วย กำหนดการประชุม ๑ วัน คือวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้นกระบวนนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายของการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศและสร้างเครื่องมือการนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขึ้นมาในวันนี้