ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๐ กลุ่มโรงเรียน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน        ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑