ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR) การจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณในการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3,168 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประกอบด้วย 2 รายการ ดังนี้

 1. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว
 2. ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
  ในการนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
  จึงเห็นควรให้นำร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of References : TOR)
  ขึ้นรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ที่ www.obec.go.th เป็นเวลา 5 วันทำการ
  โดยส่งความคิดเห็น ผ่านทาง e-mail : staff@dlthailand.com

  รายละเอียด TOR ดังไฟล์แนบนี้