ศธ. หนุน สพฐ. สสส. เครือข่ายงดเหล้า มอบโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 10 และรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่น 5 พร้อมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังป้องกันแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ ด้วยคำพ่อสอน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวชื่นชมให้กำลังใจครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 10) และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน สนับสนุนโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ร่วมกันคัดเลือกบุคลากรการศึกษา ที่มีคุณสมบัติปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ การพนัน และทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุข ในโอกาสนี้เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ เป็นข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย    

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 10) ผ่านวิดีโอคลิป มีใจความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการพัฒนาครู เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งครูจะเป็นแม่แบบในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชน ให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม โดยอบายมุขทำความเสียหายให้กับการศึกษา สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องอาศัยพ่อ แม่ และครู ในการอบรมสั่งสอน สอดคล้องกับพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า “ผู้ที่เป็นครู จะต้องถือหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิด ว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้ คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้น ที่จะรักษา บ้านเมืองไว้ได้” ในโอกาสนี้ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและโรงเรียนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกคน  ในการดำรงรักษาปณิธาน ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มีแต่ความดีงาม เป็นประเทศที่มีความน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนต่อไป

ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุขก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 จนมีครูดีไม่มีอบายมุขกระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังสร้างค่านิยมใหม่ เช่น งานเลี้ยงวันครู งานเลี้ยงเกษียณที่ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ อย่างต่อเนื่อง และต้องขอขอบคุณ 225 เขตพื้นที่การศึกษา ที่สนองนโยบายนี้ของ สพฐ. ผมรู้สึกชื่นชมทุกภาคส่วนและจะสนับสนุนขับเคลื่อนต่อไปให้เป็นวัฒนธรรมของความเป็นครู และขอเชิญชวนให้ทุกท่านในที่นี้ได้กลับไปสานต่อให้คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกๆ นักเรียนมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข ดังที่ท่านได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ว ซึ่งจะเป็นความสุขอันประเสริฐในวิชาชีพครูของท่านสืบไป

ขณะที่ ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ อินทเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป.แพร่ เขต 2  ผู้แทนครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 10) กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน ให้ประเทศชาติด้วยคำพ่อสอน ผ่านระบบการศึกษา ซึ่งมีข้อมูลสำคัญของสภาพปัญหาที่ค้นพบในนักเรียน ได้แก่ การติดเกมออนไลน์ ติดยาเสพติด ติดโซเชียลมีเดีย ติดการใช้สื่อต่างๆ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นพนัน และได้ค้นพบที่มากกว่าปัญหาอบายมุขที่เกิดขึ้นในโรงเรียน คือ ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูด หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น (Bully) ซึ่งส่งผลลบต่อพฤติกรรม ผลลบต่อการเรียนรู้ ผลลบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่จะส่งผลลบระยะยาวต่อประเทศชาติ ดังนั้น เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 จึงได้มีข้อเสนอนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ด้วยความเคารพ เพื่อจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุข ปัญหาการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม (Bully) และปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนทั้งประเทศใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. บรรจุเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุข ปัญหาการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม (Bully) และปัญหาทางเรื่องเพศ ลงในหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ครูนำไปใช้ได้ง่าย สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องตีความ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

2. ประกาศให้งานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 เป็นการจัดงานวันเด็กวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้ให้ ลดความโลภ ลดความก้าวร้าวรุนแรงในจิตใจเด็ก และปลูกฝังค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขให้แก่เด็กๆ


ในกิจกรรมครั้งนี้ มีครูที่ส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 67,572 คน และได้รับการคัดเลือก การรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 364 คน และได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวน 62,912 คน ซึ่งได้มีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25-26 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้มีการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิด“วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข : สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เป็นต้นแบบแก่สังคมการศึกษาในวันเด็ก พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ ในรูปแบบของเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนคำพ่อสอนอีกด้วย