โครงการฝึกอบรม อัพเกรด STONG : จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต

ด้วยศูนย์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม จะจัดอบรมโครงการฝึกอบรม อัพเกรด STONG : จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกล่อมเกลาจิตใจของผู้เรียน และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามหลักสูตรของ สำนักงาน ป.ป.ช. หากสถานศึกษาใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่