สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.สพท.) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวิทยากรพี่เลี้ยงประจําเขตตรวจราชการ โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายฯ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงความสำคัญของการดำเนินงาน ผ่านคลิปวิดีโอ เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) และซักซ้อมความเข้าใจในการดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความ ประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่

1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)

3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)

โดยผู้ที่ได้รับภัยจาก 4 กลุ่ม สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือน ผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบซึ่งเรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศป.ศธ.) รับข้อมูลและดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้จะมีการเปิดตัวระบบ MOE Safety Center อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยคาดว่าระบบฯ จะสามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ป ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง