ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานโรงเรียนบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

10 มกราคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ประเมินนางสาวธิดารัตน์  แซ่โซ้ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564