ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

11 มกราคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ ประเมินนางสาวสุภาพร กิติพงษ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564