สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสถานที่ร.ร.วังใหม่พัฒนาและร.ร.บ้านยางเตี้ยโคกรัง อ.เทพสถิต

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา.14.00 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบริบทของอาคารสถานที่ของโรงเรียนวังใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง อำเภอเทพสถิต โดยได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) และสอบถามในเรื่องสภาพความพร้อมและความเป็นอยู่ของบ้านพักครู เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน