โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพภายนอก หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่