“แบ่งปัน” ร.ร.บ้านคอนสา อ.ปากชม จ.เลย ได้ไปต่อระดับประเทศ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” กับกระทรวงวัฒนธรรม

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ระดับจังหวัด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ในรูปแบบประเภทคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคม หรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดีเป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ก่อนให้เกิดชุมชน สังคมแห่งความสุข เพื่อคัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนของจังหวัดเลย เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไปนั้น

ซึ่งจังหวัดเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ระดับจังหวัดเลย ประกอบด้วย ตนเป็นประธานกรรมการ นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.เลย หนองบัวลำภู นางสมร ตาระพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และนางพัทธนันท์  ชุมพล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แบ่งปัน” ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา สพป.เลย เขต 1  ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “กลับบ้าน” ทีม N.W.K.Studio โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู 1 ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “พี่น้อง” ทีมจินะ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

“ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดเลย ครั้งนี้ ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจของคณะกรรมการในการพิจารณา ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ 2-3 ผลงาน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ และในที่สุดคณะกรรมการพิจารณามีความเห็นร่วมกันให้ผลงานเรื่อง “แบ่งปัน” ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา สพป.เลย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดเลยและช่วยเป็นกำลังใจให้ได้รับรางวัลในระดับประเทศต่อไปด้วยนะคะ” นางสาวณัณธิญาจ์ วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวในตอนท้าย

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสาวธนาภา วันสืบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย